Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Nadleśnictwo Kołaczyce ogłasza II przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż używanych aparatów telefonicznych.

                                                          

    

                                                                         OGŁOSZENIE

O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce tel. 13 445 76 10, fax. 13 445 76 12, e-mail: kolaczyce@krosno.lasv.qov.pl, ogłasza II przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż używanych aparatów telefonicznych.

 1. Przedmiot przetargu i ceny wywoławcze:

    Przedmiotem publicznego przetargu pisemnego jest sprzedaż zbędnych aparatów telefonicznych (smartfonów) stanowiących majątek Nadleśnictwa Kołaczyce. Szczegółowy wykaz składników majątku wraz z cenami wywoławczymi brutto przedstawiono w poniższym zestawieniu.

 

 

Lp.

Nr inw.

Opis inwent.

Data zakupu

Cena minimalna /brutto/

1

N623/853

Huawei Mate 20 Lite DS

09.05.2019 r.

210,00

2

N623/868

Huawei Mate 20 Lite DS

09.05.2019 r.

210,00

3

N623/879

Huawei Mate 20 Lite DS

09.05.2019 r.

210,00

4

N623/860

Huawei Mate 20 Lite DS

09.05.2019 r.

210,00

5

N623/857

Huawei Mate 20 Lite DS

09.05.2019 r.

210,00

6

N623/887

Hammer Energy 18x9 DS

09.05.2019 r.

175,00

7

623/1098

Aparat tel.Samsung XCover4

10.05.2018 r.

105,00

 

Telefony użytkowane były w warunkach terenowych.

Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 13 445 76 10 lub tel. 13 445 76 25, kom 668 103 237.

 1. Wadium

Wadium nie jest wymagane.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
 1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć na piśmie. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. W celu złożenia oferty można posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 • oferowaną cenę, z tym, że cena nie może być niższa od ceny wywoławczej brutto;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

-   wskazanie sposobu przekazania informacji o terminie zawarcia umowy (osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, na piśmie, za pomocą poczty e-mail).

-   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz warunkami na jakich zostanie zawarta umowa sprzedaży.

-   oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu publicznego (pisemnego) oraz w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży.

 

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

      Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce oraz oznakować napisem:

„Oferta w przetargu pisemnym na sprzedaż używanych aparatów telefonicznych”.

 

 1. Miejsce i termin przetargu publicznego:

  Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. o godz.: 10:30 w Sali Narad Nadleśnictwa Kołaczyce (pok. nr 20). Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce.

 

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce w pokoju nr 1 (sekretariat) do godz. 10:00 dnia 02.06.2022 r.;
 2. Złożone oferty są wiążące w terminie do 7 dni od dnia 02.06.2022 r.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty przetargu, określonej w pkt 5 ogłoszenia. O konkretnym terminie zawarcia umowy oferent zostanie poinformowany w sposób wskazany w złożonej ofercie. Umowa zostanie podpisania w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce.

 

 1. Warunki płatności:

       Nabywca jest obowiązany zapłacić w całości cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca w ofercie wskazuje formę płatności. W dniu zawarcia (podpisania) umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy po uprzednim uiszczeniu ceny. Brak zapłaty za przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy będzie stanowił podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uiszczenie ceny.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia:

Do pisemnej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, z treści którego będzie jednoznacznie wynikało prawo do reprezentowania uczestnika do udziału w przetargu  i (lub) zawarcia umowy sprzedaży (pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie);

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 2. W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert zawierających taką samą cenę, Komisja przetargowa zaprosi ich do kontynuacji przetargu w formie licytacji ustnej z warunkiem postąpienia 10,00 zł.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Nabywca organizuje odbiór składnika majątku we własnym zakresie i ponosi wszelkie koszty z nim związane.
 6. Zakupiony składnik majątku nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu przetargu.

 

Treść ogłoszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie: https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci

 

Załączniki do ogłoszenia dostępne są do pobrania w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

       Podpisał:

                                                                                Nadleśniczy - Artur Paczkowski

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy