Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołaczycach

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kołaczyce o powierzchni 0,1327 ha.

Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kołaczyce o powierzchni 0,1327 ha.

Nieruchomość własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kołaczyce posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr KS1J/00008676/7 w Sądzie Rejonowym w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W skład nieruchomości wchodzą:
Działka ewidencyjna nr 1128 o powierzchni 0,1327 ha, użytek Bi, o kształcie zbliżonym do trójkąta. Od strony południowej działka przylega do ul. Boh. Monte Cassino, od strony północnozachodniej do terenów o działalności komunalno–usługowej, od strony północnowschodniej do terenów produkcyjno-usługowych. Działka położona jest w terenie płaskim, w terenach zalewowych, zabudowana budynkami:
1.    Murowany budynek gospodarczo - warsztatowy o powierzchni zabudowy – 196 m2, powierzchni użytkowej 167 m2 i kubaturze 1122 m3. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach drewniany, dwuspadowy, kryty eternitem.
2.    Murowany budynek garażowo - warsztatowy o powierzchni zabudowy – 82 m2, powierzchni użytkowej 70 m2 i kubaturze 220 m3. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stropodach żelbetowy jednospadowy, kryty papą.
3.    Działka jest ogrodzona siatką, uzbrojona w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetyczną.
Działka nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie ma wydanych warunków zabudowy oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SUiKZP uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kołaczyce nr XXXIX/243/01 z dnia 12.12.2001 r. ze zmianami, działka nr ewid. 1128 w Kołaczycach znajduje się w: „terenie działalności produkcyjnej z dopuszczeniem usług” oraz „obszarach szczególnego zagrożenia powodzią”.
Dojazd do działki zapewniony jest bezpośrednio z drogi publicznej.
Część działki nr 1128 o pow. 0,0369 ha wraz z częścią budynku gospodarczo - warsztatowego, nr ewidencyjny 280 o pow.  59 m2 obciążona jest dwoma umowami najmu. Umowy są zawarte na czas nieokreślony z prawem rozwiązania umów z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
Licznik wskazań poboru wody zlokalizowany jest w budynku znajdującym się na sąsiedniej działce pod adresem ul. Boh Monte Cassino 5/1, 38-213 Kołaczyce.
 
W oparciu o art. 38 ust.5 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. 1463 ze zm.) Gminie Kołaczyce przysługuje prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza: 86 000,00 zł.
Wadium: 8 600,00 zł.
1.    Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce w godz. 700-1500.
2.    Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
        Nadleśnictwo Kołaczyce
        Nawsie Kołaczyckie 317
        38-213 Kołaczyce
        „Oferta na zakup nieruchomości w Kołaczycach
        Nie otwierać przed dniem 18.05.2021 r.  godz. 1100”
Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Oferenta.
3.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce do dnia 18.05.2021 r. godz. 1000.
4.    Otwarcie ofert, z zachowaniem reżimu sanitarnego,  nastąpi 18 maja 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce (pokój nr 20 sala narad).
5.    Pisemna oferta powinna zawierać :
    a.    imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta,
    b.    numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
    c.    numer rachunku bankowego oferenta,
    d.    datę sporządzenia oferty,
    e.    oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej,
    f.    sposób zapłaty ceny,
    g.    sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
    h.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
    i.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu,
    j.    dowód wniesienia wadium,
    k.    oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością oraz ze stanem technicznym obiektów budowlanych wchodzących w jej skład.
6.    Uczestnicy przetargu winni wpłacić wyznaczone wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Kołaczyce BNP Paribas nr 54 2030 0045 1110 0000 0148 3330.
7.    Wadium wniesione w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedawcy najpóźniej do 18 maja 2021 r. do godz. 10.00  Wadium wniesione w formie gwarancji należy dołączyć do oferty.  Nie dopuszcza się wniesienia wadium w formie gotówki do kasy Nadleśnictwa.
8.    Wadium podlega zwrotowi w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
9.    Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10.    Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
11.    Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa proponowana cena.
12.    Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
13.    Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.    Nadleśnictwo Kołaczyce może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
15.    Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Sekretarz - Jacek Stasiowski,
    tel. 013 445 76 25, kom. 668 103 237.
16.    Termin zapłaty ceny nieruchomości ustala się na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
17.    Nie zawarcie, bez usprawiedliwionej przyczyny, umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje odstąpieniem Nadleśnictwa Kołaczyce od zawarcia umowy oraz przepadkiem wniesionego przez Oferenta wadium.
18.    Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości ponosi nabywca.

Nadleśnictwu Kołaczyce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Zasady przeprowadzenia przetargu regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).