Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Sarna

Obszar położony w zasięgu działania Nadleśnictwa Kołaczyce podzielony jest na 11 polnych obwodów łowieckich, w których gospodarkę łowiecką prowadzą Koła Łowieckie, na podstawie umów dzierżawy zawartych z właściwymi terytorialnie starostwami. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie Prawo Łowieckie, w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Wieloletnie plany hodowlane są sporządzane na 10 lat i zatwierdzane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, natomiast roczne plany łowieckie sporządzane są przez koła łowieckie i zatwierdzane przez Nadleśniczego. Nadleśnictwo Kołaczyce koordynuje gospodarkę łowiecką w utworzonym łowieckim rejonie hodowlanym nr V – Dorzecze Wisłoki, obejmującym 13 obwodów łowieckich charakteryzujących się zbliżonymi warunkami przyrodniczymi, występowaniem podobnych gatunków zwierząt łownych i migracjami zwierzyny w obrębie rejonu. Ustalone kierunki zagospodarowania obwodów w rejonie hodowlanym, docelowa liczebność zwierzyny jak również wielkość jej pozyskania są realizowane poprzez roczne plany łowieckie.

 

 

 

Żerujące dziki

 

 

 

Nadleśnictwo Kołaczyce nadzoruje prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich dzierżawionych przez następujące Koła Łowieckie:

Lp.

Nr obwodu łowieckiego

Nazwa Koła Łowieckiego

1.

149pk

KŁ Szarak Szerzyny

2.

150pk

KŁ Jedność Kołaczyce

3.

151pk

KŁ Sokół Łączki Jagiellońskie

4.

152ns

KŁ Grabina Biecz

5.

153pk

KŁ Sokół Jasło

6.

154pk

KŁ Ponowa Krosno

7.

163pk

KŁ Jarząbek Jasło

8.

164pk   

KŁ Zacisze Krosno

9.

171pk 

KŁ Magóra Pielgrzymka

10.

172pk 

KŁ Gwardia Jasło

11.

172ns   

KŁ Grabina Biecz

 

W skład łowieckiego rejonu hodowlanego wchodzą dodatkowo obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Dukla:

1. 173 pk - KŁ Ponowa Krosno.
2. 174 pk - KŁ Zacisze Krosno.

Koła łowieckie w ramach zagospodarowania łowisk budują i utrzymują wiele urządzeń łowieckich takich jak: ambony, paśniki, lizawki uzupełniane solą, posypy i budki dla ptactwa. Zimą, zwłaszcza przy dużej pokrywie śniegu, kiedy zwierzyna ma problemy ze zdobyciem pokarmu, myśliwi dokarmiają ją przez wykładanie karmy: objętościowej suchej np. siano, objętościowej soczystej np. ziemniaki, buraki cukrowe, jabłka, kapusta, a także karmy treściwej np. nasiona zbóż, kukurydzy, czy żołędzie. Koła utrzymują poletka łowieckie obsadzone roślinami (np. topinambur) stanowiącymi żer dla zwierzyny a także zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne, jako bazy żerowe dla zwierzyny. Działania te mają również na celu ograniczenie szkód wyrządzanych w uprawach leśnych i rolnych.

Samiec sarny (kozioł) z parostkami w scypule

 

Z ważniejszych zwierząt łownych na terenie nadleśnictwa występują:
jeleń szlachetny, sarna, dzik, lis, borsuk, zając, kuny, tchórz, bażant, kuropatwa, kaczka krzyżówka, gołąb grzywacz. Na terenie jednego z obwodów spotkać można nieliczne daniele i muflony wprowadzone do środowiska naturalnego przez myśliwych. W ostatnich latach na terenie niektórych obwodów pojawia  się jenot – obcy dla naszej fauny drapieżny gatunek „inwazyjny".

Bażanty

Uciekające kuropatwy

 


Przy granicy z Magurskim Parkiem Narodowym spotyka się wilki i rysie – gatunki znajdujące się pod ścisłą ochroną.Wilk