Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do siedziby Nadleśnictwa Kołaczyce znajduje się od ulicy i prowadzi poprzez parking po schodach. Ze względu na brak urządzeń umożliwiających wejście do budynku osobom z niepełnosprawnościami, przed schodami do budynku na poziomie chodnika został zamontowany dzwonek. Dzwonek został umieszczony na wysokości dostępnej osobom niepełnosprawnym i oznaczony tabliczką informacyjną.

Pojazdy parkowane są na parkingu zlokalizowanym przy budynku Nadleśnictwa który jest ogrodzony a wjazd na parking możliwy jest poprzez bramę. Parking dostępny jest dla pracowników i interesantów w godzinach pracy Nadleśnictwa. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami wymaga pomocy osób trzecich. Wejście do holu prowadzi poprzez podwójne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 185 cm. Z poziomu parteru dostęp dla osób niepełnosprawnych możliwy jest do pomieszczenia sekretariatu poprzez drzwi dwuskrzydłowe bez progu. Wejście do pozostałych pomieszczeń biurowych wiedzie poprzez drzwi szerokości 85 cm w świetle ościeżnicy z niskimi progami.

Na parter biurowca prowadzą schody – brak jest windy.  

W budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Budynek obsługiwany jest przez pracowników Nadleśnictwa posługujących się językiem polskim i angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy bądź uzyskania terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na nr: 13 445 76 10 lub e-mailowo na adres kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl