Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z ROZBIÓRKI DACHU

Nawsie Kołaczyckie,  27.10.2023 r.

Zn. spr.: S.234.1.2023

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z ROZBIÓRKI DACHU


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce tel. 13 445 76 10, fax. 13 445 76 12, e-mail: kolaczyce@krosno.lasv.qov.pl, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórki dachu.


    Przedmiot przetargu:

  I. Dachówka cementowa BRAAS używana (około 23 letnia) zdemontowana z budynku biurowo-administracyjnego Nadleśnictwa Kołaczyce w ilości:

- dachówka podstawowa – 2 500 szt.,

- gąsior – 140 szt.,

- krawędziowa – 80 szt.

Z racji, że dachówka jest używana i zdemontowana z budynku, należy przyjąć ok. 15% uszkodzonych sztuk. Uszkodzenia polegają na niewielkich uszczerbkach przy krawędziach i rogach dachówek. Dachówka posiada normalne ślady użytkowania polegające na wyblaknięciach i przebarwieniach warstwy wierzchniej, zabrudzenia, oraz naloty mchów i porostów.

Dachówka złożona jest na paletach (w różnych ilościach) na placu przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Kołaczyce. Palety są własnością Nadleśnictwa
i nie są przedmiotem niniejszego przetargu. W przypadku zakupu dachówek w ilości paletowej do ceny zakupu zostanie doliczona cena palet w kwocie 25,00 zł (netto) za sztukę.


II. Kantówki (łaty, kontrłaty, deski, inne elementy drewniane) jodłowe uzyskane z demontażu elementów konstrukcji dachu. Kantówki w różnych rozmiarach
(od 0,5 m do 4,5 m), z licznymi elementami metalowymi (gwoździe budowlane). Kantówka z licznie występującymi spękaniami.

Ilość kantówki przeznaczonej do sprzedaży odpowiada 5,5 m3 drewna opałowego jodłowego. Kantówki są złożone luzem w stosach na placu przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Kołaczyce.


     Cena wywoławcza:

       Cena wywoławcza wynosi:

- dachówka podstawowa – 2 zł netto/szt.,

- gąsior – 9 zł netto/szt.,

- krawędziowa – 15 zł netto/szt.

- kantówka jodłowa – 148 zł (netto) za 1 m3


Minimalna ilość zakupu w przypadku dachówki podstawowej wynosi 100 szt.

Minimalna ilość zakupu w przypadku pozostałych elementów dachówek wykończeniowych nie jest ograniczona.


Minimalna ilość zakupu w przypadku kantówki jodłowej wynosi 0,5 m3.


Cena wywoławcza jest ceną netto tj. bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług zostanie doliczony do ceny zaoferowanej przez uczestnika wygrywającego przetarg.


    Wadium

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.


    Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

    Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć na piśmie. W celu złożenia oferty można posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego      ogłoszenia.
    Oferta powinna zawierać co najmniej:

    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
    oferowaną cenę, z tym, że cena nie może być niższa od ceny wywoławczej netto;
    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

-   wskazanie sposobu przekazania informacji o terminie zawarcia umowy (osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, na piśmie, za pomocą poczty e-mail).

-   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz warunkami na jakich zostanie zawarta umowa sprzedaży.

-   oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu publicznego (pisemnego) oraz w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży.


    Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce

oraz oznakować napisem:

„Oferta w przetargu pisemnym na sprzedaż materiałów z rozbiórki dachu”


    Miejsce i termin przetargu publicznego:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2023 r. o godz.: 10:30 w Sali Narad Nadleśnictwa Kołaczyce (pok. nr 20).


    Termin i miejsce złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce w pokoju nr 1 (sekretariat) do godz. 10:00 dnia 06.11.2023 r.;
    Złożone oferty są wiążące w terminie do 7 dni od dnia 06.11.2023 r.


    Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty przetargu, określonej w pkt 5 ogłoszenia. O konkretnym terminie zawarcia umowy oferent zostanie poinformowany w sposób wskazany w złożonej ofercie. Umowa zostanie podpisania w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce.


    Warunki płatności:

         Nabywca jest obowiązany zapłacić w całości cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca w ofercie wskazuje formę płatności. W dniu zawarcia (podpisania) umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura. Wydanie środka trwałego nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy po uprzednim uiszczeniu ceny. Brak zapłaty za przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy będzie stanowił podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uiszczenie ceny.


    Dokumenty i oświadczenia:

Do pisemnej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, z treści którego będzie jednoznacznie wynikało prawo do reprezentowania uczestnika do udziału w przetargu  i (lub) zawarcia umowy sprzedaży (pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie);


    Informacje dodatkowe:

    Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym,
    tel. 13 445 76 10 lub tel. 13 445 76 23.
    Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
    W przypadku złożenia ofert zawierających taką samą cenę dla tego samego przedmiotu przetargu i jednocześnie gdy ilość wynikająca ze złożonych ofert przekroczy ilość oferowanego przedmiotu przetargu, zostanie przeprowadzona licytacja ustna dnia 06.11.2023 r. o godz. 11:30 w Sali Narad (pokój nr 20) pomiędzy oferentami którzy zaoferowali taką samą cenę.
    Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
    Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki do ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolaczyce/komunikaty_i_ogloszenia

 

Ryszard Brocławik
Zastępca Nadleśniczego

       (podpisano elektronicznie)

 

Załączniki

    Formularz ofertowy
    Wzór umowy
    Dokumentacja fotograficzna