Wydawca treści Wydawca treści

"RETENCJA GÓRSKA".

Projekt pn.  „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Budżet projektu: ok. 172 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.
W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i bszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Projekt realizowany na terenie 55 nadleśnictw w 5 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
W Nadleśnictwie Kołaczyce w ramach projektu realizowana jest budowa 2 obiektów pod nazwą „Odtworzenie kaskady trzech stawów położonych w głębokiej dolinie potoku" w Leśnictwie Tarnowiec oraz „Odtworzenie trzech stawów w układzie kaskadowym na niewielkim śródleśnym cieku" w Leśnictwie Pagorzyna.
W wyniku realizacji projektu zostanie wykonanych 6 zbiorników, które umożliwiać będą zretencjonowanie wody w ilości 36 000 m3.