Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Kołaczyce

Nadleśnictwo Kołaczyce wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowych i jest jednostką zgrupowaną w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Nadleśnictwo jest podstawową samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, powołaną do prowadzenia gospodarki Leśnej.
Strukturę Nadleśnictwa Kołaczyce (zał. nr 1 schemat organizacyjny) stanowi :

1)    Biuro Nadleśnictwa.
2)    Leśnictwa.

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące działy oraz samodzielne  stanowiska pracy:

A)    Działy:
        1)    Dział Gospodarki Leśnej (ZG) - kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego (Z).
        2)    Dział Finansowo-Księgowy (KF) - kierowany przez Głównego Księgowego (K).
        3)    Dział Administracyjno – Gospodarczy (SA) – kierowany przez Sekretarza (S).
        4)    Posterunek Straży Leśnej – Kierowany przez Komendanta (NS).

B)    Samodzielne stanowiska pracy:
       1)    Inżynier Nadzoru (NN).
       2)    Ds. pracowniczych (NK).
       3)    Ds. obronności i ochrony informacji niejawnych (KN) – nieetatowe w Dziale Gospodarki Leśnej.
       4)    Administrator SILP (NI) - nieetatowe w Dziale Gospodarki Leśnej.
       5)    Ds. BHP (NB) – nieetatowe w Dziale Gospodarki Leśnej.

 

Nadleśnictwo podzielone jest na 10 leśnictw (ZL), wchodzących w skład 2 obrębów leśnych: Kołaczyce i Krosno.

 

Nadleśniczy (N) kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.
Nadleśniczemu  podlegają bezpośrednio:
- Zastępca Nadleśniczego,
- Główny Księgowy,
- Sekretarz,
- Inżynier Nadzoru,
- Komendant Posterunku Straży Leśnej,
- Stanowisko ds. pracowniczych
- Stanowisko ds. BHP,
- Administrator SILP,
- Stanowisko ds. obronności  i ochrony informacji niejawnych.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz  specjalisty ds. lasów niepaństwowych.

Dział Gospodarki Leśnej – kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego. Do zadań  działu  w szczególności należy zakres  spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania lasu, łowiectwa, użytkowania lasu, sprzedaży drewna i użytków ubocznych oraz urządzania lasu. Dział prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów, aktualizacją Leśnej Mapy Numerycznej oraz udostępnianiem lasów. Nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (wynikających z zawartego porozumienia pomiędzy Nadleśniczym  a Starostą). Organizuje i przeprowadza działania na rzecz edukacji leśnej społeczeństwa. Przygotowuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych ze swojego zakresu działania. Przygotowuje dane do planów finansowo-gospodarczych z zakresu swojego działania oraz prowadzi sprawozdawczość. Prowadzi kontrolę merytoryczną zlecanych i rozliczanych prac.

Główny Księgowy kieruje działem Finansowo-Gospodarczym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa.

Dział Finansowo-Księgowy – kierowany przez Głównego Księgowego.
Do zadań Działu w szczególności należy: wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa, windykacji wszystkich należności. Zestawia opracowanie planów finansowo-gospodarczych, prowadzi kasę nadleśnictwa, rachunkowość, gospodarkę towarową, prowadzi rozliczenia z ZUS, PFRON, rozliczenia podatkowe i budżetowe. Zajmuje się kontrolą formalno-rachunkową, analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową w tym sprawozdawczością do GUS w zakresie swojego działania.
Ponadto, pracownik działu  prowadzi księgowość i rozliczenia działającej przy Nadleśnictwie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
Odpowiada również za zabezpieczenie sprzętu komputerowego, baz danych i dokumentów.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy do jego zadań należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa. Prowadzi sekretariat Nadleśnictwa oraz sprawy związane z: zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych, transportem i jego ewidencją. Prowadzi gospodarkę łąkowo rolną oraz sprawy związane z dzierżawą, deputatami rolnymi, użyczeniem i najmem gruntów, najmem mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi. Przygotowuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych ze swojego zakresu działania.
Zajmuje się organizacją zamówień publicznych w Nadleśnictwie, prowadzi rejestry spraw, gromadzi dokumenty dot. przeprowadzonych postępowań oraz odpowiada za ich archiwizację. Koordynuje sprawy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz prowadzi zakładową składnicę akt. Prowadzi sprawy związane z ewidencją składników majątkowych Nadleśnictwa ze swojego zakresu działania.
Przygotowuje dane do planów finansowo - gospodarczych z zakresu swojego działania oraz prowadzi sprawozdawczość.
Odpowiada za zabezpieczenie sprzętu komputerowego, baz danych i dokumentów.

Komendant Posterunku Straży Leśnej - jest przełożonym strażników leśnych, kieruje Posterunkiem Straży Leśnej, podlega służbowo Nadleśniczemu. Komendant Posterunku SL odpowiada za zapobieganie i zwalczanie  szkodnictwa leśnego wspólnie ze strażnikami leśnymi, inżynierami nadzoru, leśniczymi i podleśniczymi oraz ochronę innych składników mienia Nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej do jego zadań w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzeniem sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie magazynu broni.


Samodzielne stanowiska pracy.

Inżynier nadzoru - sprawuje kontrolę funkcjonalną w zakresie prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych oraz wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. Podlega służbowo bezpośrednio Nadleśniczemu.

Stanowisko ds. pracowniczych – podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Stanowisko ds. obronności i ochrony informacji niejawnych – pracownik odpowiada za realizację zadań obronnych i właściwą ochronę informacji niejawnych w Nadleśnictwie odpowiada Nadleśniczy. Zadania te uregulowane oddzielnymi przepisami Nadleśniczy wykonuje przy pomocy pracownika prowadzącego sprawy obronne, ochronę informacji niejawnych i oddział kancelarii niejawnej.

Administrator SILP - podlega służbowo bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP, obsługuje system informatyczny nadleśnictwa i urządzenia peryferyjne oraz portale internetowe.

Stanowisko ds. BHP - podlega służbowo bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP w Nadleśnictwie.


Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w Nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy i jest podporządkowany Zastępcy Nadleśniczego.