Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Od 2012 roku na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce realizowany jest projekt pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne", dofinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Głównym jego celem jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich. Na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia "  Nadleśnictwo Kołaczyce jest Partnerem Projektu Nr 16 ( PP16). W  projekcie zaplanowano do wykonania następujące zadania:

Działanie nr 1 – weryfikacja i waloryzacja korytarzy ekologicznych oraz rekomendacja do objęcia ich ochroną, w ramach którego zaplanowano: wyznaczenie istniejących korytarzy migracyjnych, obejmujące:a) zgromadzenie informacji o: miejscach przejść wilków, niedźwiedzi, rysi, żubrów, jeleni, dzików i łosi, przez drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, o miejscach kolizji drogowych z udziałem zwierząt, o szlakach migracji zwierząt,b) w zakres prac terenowych służących identyfikacji korytarzy ekologicznych dużych ssaków drapieżnych i kopytnych wchodzi: inwentaryzacja przejść zwierząt przez drogi publiczne o utwardzonej nawierzchni dwukrotnie w ciągu każdej zimy, uzupełnianie w/w danych bieżącymi informacjami w okresie zimy na podstawie kart obserwacji oraz danych o kolizjach drogowych z udziałem zwierząt, obserwacje miejsc przekraczania przez zwierzęta dróg publicznych o utwardzonej nawierzchni w okresie wegetacyjnym, zgodnie z przyjętą metodyką.

Działanie nr 2 – informacyjno – edukacyjne: obejmuje organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, konkursów ekologicznych, wizyt studyjnych, wydanie publikacji, filmów poświęconych korytarzom ekologicznym, organizację akcji informacyjnych podkreślających znacznie korytarzy ekologicznych, potrzebę ich uwzględniania w działaniach i procesach planistycznych.

Ponieważ nie jest możliwe uwzględnienie wymagań wszystkich gatunków fauny dla których korytarze migracyjne są szczególnie ważne do projektu przyjęto monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych o bardzo dużych wymaganiach siedliskowych tj : wilka, rysia, niedźwiedzia, jelenia, dzika, żubra, łosia. Projekt (w zakresie wyznaczenia korytarzy ekologicznych podlegających ochronie) realizowany będzie na obszarze 10 nadleśnictw oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN), Magurskiego Parku Narodowego (MPN) i ich otulin, zaś działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości znaczenia korytarzy będą adresowane do mieszkańców całego regionu.