Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Kołaczyce zdecydowanie dominującym typem siedliskowym lasu jest las wyżynny świeży (Lwyżśw), którego udział wynosi prawie 85%. Na pogórzu stwarza bardzo dobre warunki wzrostu drzewostanom złożonym przede wszystkim z jodły i buka, natomiast w niższych partiach terenu - z dębu i buka. Dodatkowo towarzyszą im cenne gatunki domieszkowe: takie jak jawor, wiąz, modrzew, lipa oraz grab. Umożliwia kształtowanie wysoko produkcyjnych drzewostanów wielogeneracyjnych (zróżnicowanych wiekowo i wysokościowo). Drzewa osiągają najwyższą bonitację, czyli możliwości produkcyjne na danym siedlisku przy zachowaniu wysokiej zdrowotności.

Drugim co do udziału (blisko 7%) siedliskowym typem lasu jest las górski świeży (LGśw). Stwarza on optymalne warunki rozwoju dla drzewostanów jodłowych, bukowych i jaworowych, które wraz z cennymi domieszkami wiązu i modrzewia mogą tworzyć drzewostany wielogeneracyjne. Oprócz tego mogą tworzyć drzewostany jednogeneracyjne, np. lite buczyny, które produkują sortymenty najwyższej jakości. Tak jak w ww. typie siedliskowym lasu drzewostany te wyróżniają się dużą zdrowotnością.

Las mieszany wyżynny świeży (LMwyżśw) spotykany jest w kołaczyckich lasach tylko w obrębie Krosno. Jego udział wynosi tylko ponad 2,5%. Stwarza przeciętne warunki dla jodły i buka, w których mogą gatunki te osiągnąć II klasę bonitacji.

Należy wspomnieć także o lesie wyżynnym wilgotnym (Lwyżw), który zajmuje w udziale 3,75% powierzchni lasów Nadleśnictwa Kołaczyce.

Oprócz tego występują inne typy siedliskowe lasu, takie jak: bór mieszany wyżynny świeży (BMwyżśw), las górski wilgotny (LGw), las łęgowy wyżynny (Lłwyż), las mieszany górski świeży (LMGśw), las mieszany wyżynny wilgotny (LMwyżw), las świeży (Lś), las wilgotny (Lw), których udział procentowy wynosi mniej niż 1%.

 

 Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Kołaczyce

Największy udział powierzchniowy mają drzewostany dwu i trzygatunkowe – łącznie 62,4%. Znaczący jest również udział drzewostanów cztero- i więcej gatunkowych – 25,1%. Drzewostany jednogatunkowe zajmują 12,4% powierzchni.

Bogactwo gatunkowe w drzewostanach Nadleśnictwa