Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kołaczyce znajdują się fragmenty trzech obszarów chronionego krajobrazu.


- Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar obejmuje ochroną południowo-wschodnią cześć pasma górskiego wznoszącego się nad Dołami Jasielsko-Sanockimi. Leży na terenach przylegających od wschodu i południa do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, przy czym jego zasięg w dużym stopniu pokrywa się z zasięgiem otuliny Parku. Ogólna powierzchnia Obszaru wynosi 10 039 ha. Na gruntach Nadleśnictwa obejmuje najdalej na wschód wysunięty kompleks leśny, położony na wschód od drogi Barwinek - Domaradz o powierzchni 384,78 ha, natomiast w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 5881,97 ha objętych ochrona w jego ramach. Teren Obszaru cechuje stosunkowo niewielka lesistość. Największy kompleks leśny porasta pasmo wzgórz ciągnące się pomiędzy Wolą Komborską i Turzym Polem, w obrębie którego położone są dwa rezerwaty chroniące naturalne stanowiska cisa – „Kretówki" i „Cisy w Malinówce". Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum występująca w kilku podzespołach, z wieloma roślinami objętymi ochroną gatunkową. Doliny leżące na jego terenie zajęte są pod zabudowę oraz łąki i pola uprawne.
Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono na mocy rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17 poz. 223). Aktualnym dokumentem określającym jego powierzchnię, granice, oraz obowiązujące zakazy i nakazy jest Rozporządzenie Nr 55/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80 poz. 1356).

 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
Obszar położony jest w południowej części województwa podkarpackiego jako jeden z elementów większego systemu wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Od południowego wschodu przylega do Magurskiego Parku Narodowego, od południa do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje ochroną powierzchnię 82 946 ha,  znajdujących się na terenie gmin: Besko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Lesko, Sanok, Zagórz, Zarszyn. Na gruntach Nadleśnictwa Kołaczyce jest to powierzchnia 116,31 ha, a w zasięgu terytorialnym 3957,98 ha. Obszar chroni przedpole najwyżej wzniesionych partii Beskidu Niskiego. Lesistość Obszaru jest stosunkowo wysoka, a szata roślinna charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk. Podobnie jak poprzedni obszar chronionego krajobrazu ma charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi, ze zwiększającą się jednak rolą roślinności typowej dla zachodniej części tych gór. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum występująca w trzech podzespołach. W drzewostanach przeważają jodła i buk, często w starszych klasach wieku. O wysokich walorach krajobrazowych Obszaru decyduje również ukształtowanie terenu – łagodne wzniesienia porozcinane bogatą siecią rzek i potoków, w wielu miejscach tworzących malownicze przełomy.
Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego utworzony został w 1998 r. na mocy rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 z dnia 2 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17 poz. 223). Aktualnym dokumentem określającym jego powierzchnię, granice, oraz obowiązujące zakazy i nakazy jest Rozporządzenie Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357).

 

- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ogólna powierzchnia Obszaru wynosi 364 176 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kołaczyce leży 12,03 ha, w całości w zarządzie Nadleśnictwa.
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu  utworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 147 ). Aktualnie obowiązującym aktem jest uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. Urz. z dnia 20 marca 2012 r. poz. 1194).