Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla Lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów oraz ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków niedrzewnych oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Dział ten obejmuje:


a)    nasiennictwo i selekcję, czyli pozyskanie, suszenie, wyłuszczanie i odpowiednie przechowywanie najlepszej jakości nasion drzew i krzewów,
b)    gospodarkę szkółkarską, czyli produkcję materiału sadzeniowego, który posłuży do zakładania upraw leśnych,
c)    melioracje agrotechniczne oraz rekultywację terenu, czyli ogół czynności mający na celu poprawę właściwości biotopu, która poprzedza odnowienie lasu, zalesienia gruntów
d)    odnowienie lasu, tzn. wprowadzenie roślinności leśnej na grunty przejściowo jej pozbawione lub wprowadzenie młodego pokolenia drzew pod osłoną starego drzewostanu,
e)    zalesienie gruntów poprzez wprowadzenie roślinności leśnej na grunty, na których do tej pory nie występowała
f)    pielęgnację lasu poprzez cięcia pielęgnacyjne (czyszczenia wczesne i  czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne) prowadzone we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu począwszy od upraw a skończywszy na drzewostanie dojrzałym.

Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce są bardzo urozmaicone pod względem składu gatunkowego, stwierdzono w nich aż 28 gatunków drzew. Nasze drzewostany tworzą głównie: jodła, która zajmuje 44 % powierzchni leśnej i buk o udziale 30 %. Znaczny jest udział sosny 12 % oraz dębu 5 %. Powyżej 1% udziału powierzchniowego mają: modrzew, jawor, grab, brzoza i olsza czarna. Pozostałymi gatunkami występującymi w kołaczyckich lasach są: klon zwyczajny, jesion, olsza szara, czereśnia ptasia, osika, lipa, świerk,  wierzby, czeremcha, wiąz, cis pospolity, robinia akacjowa, sosna czarna, dąb czerwony, daglezja, sosna wejmutka.
Najliczniej reprezentowanymi typami drzewostanu w Nadleśnictwie są typy: Bk-Jd (32 %) i Jd (20 %). Znaczny jest udział typu Jd-Bk (18 %) i Bk (11 %). Ponad 1% powierzchni zajmują typy: Gb-Db-Jd, Gb-Db-Bk, Gb-Bk-Db.

Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce

Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce
Nadleśnictwo Kołaczyce prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o projekt Planu Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2018-2027. Dane nt. rozmiaru zadań z hodowli lasu przewidzianych do realizacji w tym 10–leciu znajduje się w zakładce „Urządzanie lasu”.
W trakcie realizacji zadań z zakresu hodowli lasu preferowane są odnowienia naturalne. Ich powstawaniu sprzyjają przyrodnicze czynniki takie jak żyzne siedliska (niemal 85% powierzchni drzewostanów rośnie na siedlisku LWYŻŚW) oraz klimat. W składzie drzewostanów przeważają gatunki ciężkonasienne: jodła i buk, które stosunkowo łatwo odnawiają się naturalnie. Przewaga drzewostanów zgodnych i częściowo zgodnych z siedliskiem (>98%) umożliwia szerokie wykorzystanie odnowień naturalnych w hodowli lasu.

Odnowienie naturalne jodły

Odnowienie naturalne buka
W ramach wykonywania odnowień Nadleśnictwo Kołaczyce będzie sukcesywnie realizowało przebudowę drzewostanów niezgodnych z siedliskiem (występujących głównie na gruntach porolnych) na drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem.

Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia jodły

Odnowienie sztuczne jodły

NASIENNICTWO  I  SELEKCJA  DRZEW  LEŚNYCH


Nadleśnictwo, w ramach realizacji założeń Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych posiada obiekty bazy nasiennej, wykorzystywane do zbioru szyszek i nasion oraz zakłada i prowadzi uprawy pochodne.


Baza nasienna


Wg stanu na 31.12.2018 r. Nadleśnictwo Kołaczyce posiada następujące obiekty Leśnego Materiału Podstawowego:


•    Gospodarcze Drzewostany Nasienne:
-    Jodła pospolita             248,62 ha
-    Buk zwyczajny             93,85 ha
-    Dąb szypułkowy           27,23 ha
-    Modrzew europejski      8,32 ha

•    Wyłączone Drzewostany Nasienne:
-    Modrzew europejski      0,79 ha
-    Daglezja zielona           2,87 ha


•    Drzewa Mateczne:
-    Daglezja zielona           9 szt.
-    Czereśnia ptasia           2 szt.

•    Źródła nasion:
-    Cis pospolity                2 szt.

Zbiór szyszek jodły

Zbiór żołędzi

 

Gospodarczy drzewostan nasienny dębu szypułkowego

Drzewo mateczne daglezji zielonej


Uprawy pochodne


Wg stanu na 31.12.2018 r. w Nadleśnictwie Kołaczyce znajduje się łącznie 7 bloków upraw pochodnych o powierzchni:
-    Jodła pospolita             52,82 ha
-    Buk zwyczajny             31,30 ha
-    Modrzew europejski      8,26 ha

 

Ponadto, Nadleśnictwo Kołaczyce bierze udział w następujących programach hodowlano -selekcyjnych:
-    Program Ochrony i Restytucji Cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w ramach którego założone zostały na terenie Nadleśnictwa uprawy cisa pospolitego o łącznej powierzchni 1,90 ha.
-    Program Testowania Potomstwa drzew matecznych jodły pospolitej, w ramach którego założona została na terenie Nadleśnictwa uprawa testująca jodły pospolitej o powierzchni 2,76 ha (łącznie z tzw. powierzchnią „rezerwową").

 

Uprawy cisa pospolitego


Nadleśnictwo Kołaczyce uczestniczy w Programie Ochrony i Restytucji Cisa pospolitego (Taxus baccata L.), koordynowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, którego celem jest czynna ochrona populacji tego gatunku. Do realizacji programu wybrane zostały populacje cisa pospolitego znajdujące się w, wytypowanym przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, trzecim regionie nasiennym (Krainy Małopolskiej i Karpackiej). W ramach tego programu, w 2008 r. założono na terenie leśnictwa Wola Komborska sztuczne uprawy cisa pospolitego o łącznej powierzchni 1,90 ha. Nasadzeń dokonano pod okapem drzewostanu (wprowadzenie II piętra w drzewostanach trzebieżowych). Użyto sadzonek wyhodowanych z nasion zebranych w rezerwacie „Kretówki”.
W pierwszych latach po założeniu upraw wykonywano prace pielęgnacyjne polegające na spulchnianiu gleby oraz niszczeniu chwastów utrudniających wzrost młodych cisów. Na bieżąco monitorowana jest „kondycja” upraw i stan sanitarny drzewostanu górującego nad nimi, a w razie potrzeby usuwane są złomy i wywroty.

Ogrodzenie uprawy cisa

Uprawa cisa pospolitego

 

Uprawa testująca potomstwo drzew matecznych jodły pospolitej

Nadleśnictwo Kołaczyce bierze udział w Programie testowania potomstwa drzew matecznych jodły pospolitej. Uprawa testująca zlokalizowana jest w leśnictwie Pagorzyna. Założona została na gruncie porolnym i zajmuje powierzchnię 2,76 ha (łącznie z „rezerwą”). W 2010 r. na powierzchni wysadzono sadzonki modrzewia europejskiego, natomiast w 2012 r. pod jego osłoną – sadzonki jodły pospolitej wybranych pochodzeń z terenu RDLP w Krośnie (region testowania IV – „południowo-wschodni 2"). Opiekę naukową nad tym przedsięwzięciem sprawuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie wartości genetycznej i jakości hodowlanej drzew matecznych, których potomstwo (nasiona, sadzonki) jest wykorzystywane w gospodarce leśnej, opracowanie zasad racjonalnego wykorzystania bazy nasiennej (określenie obszaru możliwego transferu według przyjętych zasad regionalizacji nasiennej)  jak również modyfikowanie tych zasad na podstawie uzyskanych w trakcie testów informacji genetycznych. W pierwszych latach po założeniu uprawy wykonywano prace pielęgnacyjne polegające na wykaszaniu trawy i chwastów utrudniających wzrost młodych jodeł. Następnie realizowanym zadaniem jest sukcesywne przerzedzanie osłony tj. wycinanie modrzewi w celu poprawy warunków wzrostu jodeł. Ostatnim etapem prac pielęgnacyjnych będzie całkowite odsłonięcie uprawy testującej.

Uprawa testująca jodły

 

Uprawa testująca jodły

Cięcia przerzedzające na uprawie testującej