Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie rozpalić ognisko.

Art. 30 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach mówi o tym, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Natomiast artykuł 11 tejże ustawy wskazuje, że osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna odpowiedzialna za powstanie szkody w lesie obowiązana jest do jej naprawienia według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
W odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez ich techniczne zagospodarowanie w celach turystyczno-wypoczynkowych np. przy obiektach turystycznych i edukacyjnych. Nadleśniczy może w okresach szczególnego zagrożenia pożarowego lasu anulować miejsca wcześniej wyznaczone. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesiei w jego pobliżu.
Zasady korzystania z lasu, zachowania się w nim uwzględniające ochronę lasu przed pożarami oraz konsekwencje naruszenia przepisów przeciwpożarowych regulują także inne przepisy, między innymi: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerw¬ca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny, Kodeks cywilny.
Za rozpalenie ogniska poza miejscami wyznaczonymi do tego celu mogą nas spotkać dotkliwe kary. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za rozniecanie ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych można otrzymać karę grzywny, nagany a nawet aresztu. Mandat może wynosić do 500 zł, a w razie skierowania do sądu wniosku o ukaranie kara finansowa może być znacznie wyższa.
Pożar jest wielkim niebezpieczeństwem dla lasu oraz zwierząt w nim żyjących, a także stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w nim. Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru określa art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej: „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obo¬wiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.  
Należy sprawdzać informację, czy w lesie do którego się wybieramy istnieje zagrożenie pożarowe oraz czy las nie jest objęty okresowym zakazem wstępu.

Wszystkie te wiadomości można sprawdzić na mapach udostępnionych pod tymi adresami:

Zagrożenie pożarowe: https://bit.ly/2VMNoiG

Zakazy wstępu do lasu: https://bit.ly/2VvdK9V

W Nadleśnictwie Kołaczyce miejsce ogniskowe zostało wyznaczone przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.